Konkurs!

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Gminy Stawiguda

oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawigudzie

mają zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów klas V – VIII i III gimn.
do udziału w konkursie
„Niepodległa od 100 lat”.

Tematem pracy konkursowej jest stworzenie projektu zakładki do książki związanej z tematyką odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czekamy na Wasze prace do 21 października 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Niepodległa od 100 lat”

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki

uczestnictwa w konkursie.

§1

Organizator Konkursu

1.Organizatorem Konkursu „Niepodległa od 100 lat” jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda w Stawigudzie.

§ 2

Termin Konkursu

1.Konkurs „Niepodległa od 100 lat” trwa od 17 września do 21 października 2018 r.

2.Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi

najpóźniej do 24 października 2018 r.

§ 3

Cel Konkursu

1.Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół

podstawowych , kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny.

2.Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o:

– historii Polski i walki narodu o niepodległość,

– odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,

– najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem.

§ 4

Tematyka i format prac

1.Tematem pracy konkursowej jest stworzenie projektu zakładki do książki związanej z tematyką odzyskania przez Polskę niepodległości.

3.Prace muszą być wykonane w formacie 29,7×10,5 cm( połowa kartki A4 w poziomie).

4.Możliwe jest wykorzystanie różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii i innych technik mieszanych płaskich. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi.

§ 5

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.

2.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych.

3. Każda praca powinna posiadać przyklejoną na odwrocie pracy czytelnie wypełnioną metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, należy też podać nazwę szkoły oraz klasę, w jakiej uczy się autor pracy, a także adres e-mail szkoły/rodzica/opiekuna (Załącznik nr 1)

5. Każda praca na odwrocie powinna posiadać przyklejoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka(Załącznik 2)

4.Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują uczniów o jego Regulaminie.

5.Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.

6.W terminie do 21 października 2018 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego( Budynek B), ul. Leśna 1, 11-034 Stawiguda, tel: 89 512 62 71

7.Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu).

8.Zgłoszone prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej: klasy 5 – 8

9. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę .

10. Zgłoszenie uznaje się za dostarczone w terminie jeżeli zostanie doręczone Organizatorowi drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)lub osobiście do26 października 2018 r., do godz. 20:00

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (zwanego dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda w Stawigudzie działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie, 11-034 Stawiguda ul. Warszawska 5

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@stawiguda.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród, promocji Konkursu jak również w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane wnioskodawcy będą przechowywane przez okres przeprowadzania konkursu oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych na warunkach określonych w RODO.

Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Komisja Konkursowa

1.Zgłoszone prace w ramach Konkursu „Niepodległa od 100 lat” oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2.Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.

3.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze

odwoławczej.

§ 7

Nagrody

1.Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 5 najlepszych

prac (I, II i III miejsce, 2 wyróżnienia)

2.Spośród wyłonionych 5 Prac Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia.

3.Laureaci Konkursu i osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe(materiały plastyczne wspomagające rozwój pasji artystycznych) o wartości:

  • I miejsce-150 zł
  • II miejsce- 100 zł
  • III miejsce- 70 zł
  • 2 wyróżnienia-2 x 40 zł

4.Nagrodzone prace zostaną również opublikowane w formie zakładki do książek, która będzie pamiątką spotkań patriotycznych w Gminie Stawiguda w dniu obchodów 100-lecia Niepodległości, a częściowo trafi do bibliotek na terenie Gminy Stawiguda( szkolnych oraz publicznych) jako upominek dla czytelników tych instytucji. Zakładki wydrukowane zostaną w 5 zwycięskich wzorach w nakładzie 750 egzemplarzy.

4.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania jednej lub kilku

wymienionych nagród w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, iż żadna z prac na nią nie zasługuje.

§ 8

Ogłoszenie wyników Konkursu „Niepodległa od 100 lat” i sposób wydania Nagród

1.O wynikach Konkursu nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2.Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później, niż 24 października 2018 r. poprzez zamieszczenie na facebooku organizatora i na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie.

3.Wręczenie nagród laureatom nastąpi 26 października 2018 r., o godzinie 17.00 podczas Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.

5.Organizator planuje wystawę pokonkursową prezentującą zgłoszone prace konkursowe.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.

2. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. W wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem będzie możliwość odstępstwa od tego postanowienia. Musi jednak być to zgłoszone jeszcze przed przysłaniem pracy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.

4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

§ 10

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1

……………………………

miejscowość, data

pieczątka placówki

Metryczka

konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej „NIEPODLEGŁA OD 100 LAT”

Imię i nazwisko autora pracy:……………………………………………………………………………………..

Wiek, klasa………………………………………………………………………………………………………………..

Adres szkoły / placówki zgłaszającej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nauczyciel / opiekun / rodzic pod, którego kierunkiem została wykonana praca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu do nauczyciela/rodzica: …………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „ NIEPODLEGŁA OD 100 LAT”

ORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STAWIGUDZIE

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko) w konkursie plastycznym „ Niepodległa od 100 lat”.

2.Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

…………………

Miejscowość i data

……………………………………………………………………

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

Tekst załączników można skopiować do dokumentu np. w Word i wydrukować.