Pedagog

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

                                     Janusz Korczak

 

 

Pedagog szkolnyAnna Dąbrowska zaprasza uczniów, którzy:

– chcą podzielić się swoimi radościami i smutkami,

– mają trudności w nauce,

– nie wiedzą jak sobie poradzić w trudnej sytuacji,

zaprasza rodziców, którzy:

– chcą porozmawiać o pojawiających się problemach wychowawczych i edukacyjnych dzieci,

– potrzebują wsparcia i zrozumienia w związku z przeżywanymi trudnościami,

– szukają informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie i dziecku.

 

Pedagog realizuje zadania zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Praca pedagoga obejmuje m.in. następujące działania:

– określanie, wspólnie z nauczycielami form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi (konsultacje, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych),

– prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów mających trudności w funkcjonowaniu w grupie,

– prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

– prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym (indywidualne i grupowe),

– diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

– organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno-profilaktycznym (promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, pokazywanie zachowań alternatywnych w stosunku do ryzykownych i problemowych),

– wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

– pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,

– organizowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo-edukacyjnych (m.in. z zakresu komunikacji, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem itp.),

– podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.