Szachy

http://www.juvenia.olsztyn.pl/?s=glowna&id=2513

VII OTWARTE MISTRZOSTWA OLSZTYNA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZACHACH SZYBKICH – Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości Polski

ORGANIZATORZY 
– Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie 
– Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie – gospodarz mistrzostw.
Współorganizator
– UKS Trzydziestka Olsztyn
Medale i dyplomy  finansuje Gmina Olsztyn. Nagrody rzeczowe Gmina Olsztyn , UKS Trzydziestka
TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany w dniu 10 XI 2018 w Szkole Podstawowej nr 30  w Olsztynie ul. Pieczewska 10.
Potwierdzenie udziału w godzinach 9.00-9.45 , rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.
Przewidywane zakończenie turnieju około godziny 14.30.
UCZESTNICY
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych Olsztyna oraz innych miejscowości regionu, zgłoszeni do turnieju w terminie. Opiekę wychowawczą na zawodach sprawują rodzice, dziecko powinno posiadać legitymację szkolną.
ZGŁOSZENIA
Na adres email: bogdanjezak@o2.pl w terminie do dnia 05.11.2018 należy przesłać zgłoszenie, w którym   podajemy: nazwisko i imię, datę urodzenia, kategorię szachową, reprezentowaną szkołę.
Możliwe jest też zapisanie się na listę startową poprzez serwis chessarbiter
Dodatkowych informacji udziela Jerzy Daliga tel. 507 617 780
 WPISOWE
Każdy uczestnik opłaca wpisowe w wysokości 10 zł.
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, osobne grupy turniejowe dla chłopców                     i dziewcząt ,kojarzenie komputerowe.  W czasie turnieju odbędzie się quiz z wiedzy o 100-leciu Niepodległości Polski
Tempo gry  P’15 (15 minut na całą partię dla każdego zawodnika).
NAGRODY
Za miejsca I – III medale  w  kategorii dziewcząt i kategorii chłopców.
Dla najlepszych nagrody rzeczowe i upominki. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

Liga szkolna

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty  

 

III Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży
z Okazji Święta Niepodległości
o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Elbląg, Ełk, Olsztyn – 27 października 2018 r.

1.    CELE

 • Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym
 • Wyłonienie najlepszych szachistów przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego

2.    ORGANIZATORZY:  

Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przy współpracy z:

 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,
 • Szkołą Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu,
 • Szkołą Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,
 • Uczniowskim Klubem Sportowym „Trzydziestka” Olsztyn,
 • Uczniowskim Klubem Sportowym „Debiut Dziesiątka” Olsztyn,
 • Uczniowskim Klubem Sportowym Kopernik Olsztyn,
 • Uczniowskim Klubem Sportowym „Skoczek” Elbląg,
 • MLKS „Czarni Olecko”,
 • LZS CKTiS Biskupiec.

3.    MIEJSCE I TERMIN

 • Zawody rozegrane zostaną równocześnie w:
  – Olsztynie – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Melchiora Wańkowicza 1,
  – Elblągu     – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu, Daszyńskiego 1,
  – Ełku          – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48.
 • Termin: 10.2018 r.
  – potwierdzenie udziału: 8.25-9.25,
  – odprawa techniczna: godz. 9.30,
  – uroczyste rozpoczęcie turnieju: godz. 9.40,
  – pierwsza runda: godz. 10.00.

4.    UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć: wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego uczęszczający do danej szkoły od września 2018 r. 

5.    ZGŁOSZENIA

 • Uczestnicy mogą zgłosić udział w zawodach w jednym z trzech podanych miejsc (niezależnie od tego, w jakiej części województwa mieszkają).
 • Zgłoszenia udziału w zawodach przesyłamy na załączonej karcie zgłoszenia drogą elektroniczną na wybrany adres w zależności od miejsca rozgrywek:
  – Turniej w Olsztynie –   Andrzej Gula – agu1@o2.pl , tel. 511752792,
  – Turniej w Elblągu      –   Mirosław Orłowski – orlowmiroslaw@gmail.com ,  503701473,
  – Turniej w Ełku           –   Krzysztof Konewko – krzysztofszachy@wp.pl ,  tel. 606916759.
 • Ostateczny termin zgłoszeń upływa 10.2018 r.
 • Karta zgłoszenia udziału w zawodach w załączeniu.

6.    SYSTEM  ROZGRYWEK

·  Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. ·  Prowadzona będzie punktacja indywidualna dla uczestników turnieju w poszczególny grupach wiekowych.

7.    TEMPO I PRZEPISY GRY

·  Tempo gry – 10 minut +5 sekund za każde posunięcie na partię dla zawodnika w przypadku klas V-VIII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, 10 minut na partię dla dziecka z przedszkola i klas I-IV szkoły podstawowej.·  W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZ Szach. z 2007 roku z późniejszymi zmianami.

8.    PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

·  Będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców w czterech grupach:
– przedszkola,
– szkoły podstawowe – klasy I-IV
– szkoły podstawowe – klasy V-VIII,
– gimnazja (klasy gimnazjalne) i szkoły ponadpodstawowe.·  Wyniki partii oceniane są następująco:  wygrana – 1 p., remis – 0,5 p., przegrana – 0 p.·  Kolejność indywidualna w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów, a przy ich równości decydują kolejno:
– wartościowanie średnie Buchholza (system szwajcarski),
– wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski),
– wynik bezpośredniego pojedynku,
– progres.·  W przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia, decyduje dodatkowy mecz z tempem                   5 minut na partię.

9.    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach otrzymają puchary, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

10.  SPRAWY RÓŻNE

·  Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie oddelegowani przez szkołę.·  Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.·  Za zdolność zawodników do startu w turnieju (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.·  Od decyzji sędziego rundowego podczas zawodów  można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.·  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści niniejszego komunikatu.·  Dane zawarte w karcie zgłoszenia – imię i nazwisko uczestnika zawodów, grupa wiekowa, szkoła – są zbierane                      na potrzeby III Turnieju Szachowego dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Święta Niepodległości o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.·  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w zawodach.·  Administratorem danych jest Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy (adres: ul. Głowackiego 27a, 10-563 Olsztyn). ·  Zawarte w karcie zgłoszenia informacje dotyczące uczestników zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego.

 • Dane uczestników przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia turnieju.
 • Uczestnik turnieju ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • W oparciu o dane osobowe uczniów Administrator będzie podejmował wobec uczniów zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 • Deklaracja udziału w zawodach jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na zamieszczenie wizerunku zawodnika na  stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego.
 • Uczestnik zawodów zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

11.  INFRORMACJE O TURNIEJU

·  Olsztyn: Waldemar Kozłowski, tel. – 604469 001 oraz  Marek Kozłowski,  tel. – 505 593 738,  ·  Elbląg: Irena Sokołowska,          tel. – 504158388,·  Ełk: Krzysztof Konewko,             tel. – 606916759.Dyrektor zawodów – Waldemar Kozłowski  

KARTA ZGŁOSZENIA

III Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Święta Niepodległości
o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Elbląg, Ełk, Olsztyn – 27.10.2018 r.

 

Nazwa  szkoły   Telefon

szkoły

 

 

 

Opiekun: nauczyciel, rodzic (imię i nazwisko)  

 

Nazwisko  i  imię uczestnika zawodów Rok urodzenia Grupa wiekowa:

(proszę  wpisać  odpowiednio przy nazwisku ucznia:  przedszkole,

klasy I-IV szkoły podstawowej, klasy V-VIII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne lub klasy ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe)

     
     
     

 

Pieczątka szkoły Podpis dyrektora szkoły
 

 

 

 

 

 

 

Powyższe zgłoszenie dyrektor szkoły przesyła drogą elektroniczną do 19.10.2018 r. na jeden                            z wybranych adresów w zależności od deklarowanego przez uczestników miejsca zawodów:

 1. a) Turniej w Olsztynie – Andrzej Gula – agu1@o2.pl , tel. 511752792,
 2. b) Turniej w Elblągu – Mirosław Orłowski – orlowmiroslaw@gmail.com , tel. 503701473,
 3. c) Turniej w Ełku – Krzysztof Konewko – krzysztofszachy@wp.pl , tel.

 

 1. Dyrektor szkoły, uzyskując zgodę rodziców na udział w turnieju, informuje ich o regulaminie, w tym o sposobie przetwarzania danych zawartych w karcie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem III Turnieju Szachowego dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Święta Niepodległości o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i jego akceptacją.